Komunikat zbiorczy dot. jakości wody na Krytej Pływalni w Proszówkach

Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 12 wrzesień 2017 r.)

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

 • Chlor związany – jacuzzi, basen rekreacyjny (woda z systemu cyrkulacji)
 • Chlor związany – jacuzzi (woda z niecki basenowej)
 • Potencjał redox – jacuzzi
 • Potencjał redox – basen sportowy

Wyniki powyższych badań zostały gruntownie przeanalizowane. Działania naprawcze zmierzają w kierunku doprowadzenie wody basenowej do norm wymaganych.

Nabór na wolne stanowisko pracy: Ratownik Wodny

 

Nabór – RATOWNIK WODNY

Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach ogłasza nabór na stanowisko:

 • RATOWNIK WODNY Krytej Pływalni w Proszówkach
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

– obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
– pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
– brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
– nieposzlakowana opinia,
– wykształcenie – minimum średnie,
– aktualne uprawnienia ratownika wodnego tj. zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia ratowników zgodnego z wzorem MSW stanowiącym załącznik do Rozporządzenia MSW z dnia 21 czerwca 2012. ( Dz. U. poz. 747 z 2012 r.)
– zaświadczenia o ukończonym kursie KPP,

WYMAGANIA DODATKOWE:

– dyspozycyjność (praca zmianowa), uczciwość, odpowiedzialność za realizowane zadania, systematyczność i konsekwencja w działaniu, komunikatywność, sumienność.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie hali basenowej, osób kąpiących się, korzystających z atrakcji wodnych zgodnie z obowiązującym Regulaminem Krytej Pływalni w Proszówkach,
 2. pouczanie grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych zamierzających korzystać
  z Krytej Pływalni o obowiązujących przepisach regulaminowych oraz
  o zasadach korzystania z atrakcji wodnych: sauny, zjeżdżalni itp.
 3. pilnowanie obowiązku korzystania przez grupy zorganizowane, jak również osoby indywidualne, z kąpieli pod natryskiem przed wejściem na halę basenową oraz obowiązku posiadania odpowiedniej odzieży (strój kąpielowy, czepek),
 4. przestrzeganie ogólnych zasad korzystania z Krytej Pływalni określonych regulaminem oraz odrębnymi przepisami WOPR,
 5. stałe obserwowanie obszaru kąpieliska i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,
 6. stałe obserwowanie całej przestrzeni hali basenowej,
 7. udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawowe opatrzenie ran i urazów, w poważnych przypadkach wezwanie Pogotowia Ratunkowego,
 8. kontrola poprzez oględziny stanu urządzeń oraz sprzętu i wyposażenia basenu pod względem bezpieczeństwa osób kąpiących się i korzystających z basenów,
 9. dokonywanie pomiarów temperatury wody,
 10. przestrzeganie porządku i dyscypliny na terenie Krytej Pływalni, utrzymanie w należytym stanie technicznym powierzonego sprzętu ratowniczego, utrzymywanie porządku w punkcie medycznym
  i wykorzystywanie tego pomieszczenia wyłącznie do celów służbowych.
 11. bieżące prowadzenie dziennika pracy,
 12. stałe utrzymywanie sprawności fizycznej i podnoszenie własnych kwalifikacji,
 13. wykonywanie innych poleceń związanych z obsługą krytej pływalni,
  a mogących wystąpić w trakcie eksploatacji,
 14. posiadanie wymaganych uprawnień zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami (WOPR, UE, itp.).
 15. ratownik nie może korzystać z prywatnego telefonu komórkowego na terenie hali basenowej.

INFORMACJE O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

Praca na Krytej Pływalni w Proszówkach

– 32-700 Bochnia, Proszówki 365

– pełny wymiar czasu pracy – umowa o pracę

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV ze zdjęciem,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikację
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach
  i umiejętnościach,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu
  z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Termin: do 08.09.2017
 • Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście lub listownie do sekretariatu Krytej Pływalni w Proszówkach  (liczy się termin wpływu dokumentów do KP),

Miejsce składania dokumentów: Kryta Pływalnia w Proszówkach

32-700 Bochnia, Proszówki 365.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane
  (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu ).
 • O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 611-04-45.

Komunikat zbiorczy dot. jakości wody na Krytej Pływalni w Proszówkach

Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 17 sierpień 2017 r.).

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

 • potencjał redox – jacuzzi
 • potencjał redox – basen sportowy
 • potencjał redox – basen rekreacyjny

Wyniki powyższych badań zostały gruntownie przeanalizowane. Działania naprawcze zmierzają w kierunku doprowadzenie wody basenowej do norm wymaganych.

Komunikat zbiorczy dot. jakości wody na Krytej Pływalni w Proszówkach

Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 3 sierpień 2017 r.).

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

 • chlor związany w jacuzzi
 • chlor związany – basen rekreacyjny
 • potencjał redox – jacuzzi
 • potencjał redox – basen sportowy
 • potencjał redox – basen rekreacyjny

Wyniki powyższych badań zostały gruntownie przeanalizowane. Działania naprawcze zmierzają w kierunku doprowadzenie wody basenowej do norm wymaganych.

Komunikat zbiorczy dotyczący jakości wody na Krytej Pływalni w Proszówkach

Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 20 lipca 2017 r.).

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

 • chlor związany w jacuzzi
 • potencjał redox – jacuzzi
 • potencjał redox – basen sportowy
 • potencjał redox – basen rekreacyjny

Wyniki powyższych badań zostały gruntownie przeanalizowane. Działania naprawcze zmierzają w kierunku doprowadzenie wody basenowej do norm wymaganych.

Komunikat zbiorczy dotyczący jakości wody na Krytej Pływalni w Proszówkach

Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 06 lipca 2017 r.).

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

 • chlor związany w jacuzzi
 • chlor związany wprowadzany do niecki z systemu cyrkulacji – jacuzzi i b. rekreacyjny
 • potencjał redox – jacuzzi
 • potencjał redox – basen sportowy
 • potencjał redox – basen rekreacyjny

Wyniki powyższych badań zostały gruntownie przeanalizowane. Działania naprawcze zmierzają w kierunku doprowadzenie wody basenowej do norm wymaganych. Podstawą działania będzie wymiana złoża w filtrach wody basenowej.

Komunikat zbiorczy dot. jakości wody na Krytej Pływalni w Proszówkach

Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 22.06. 2017.
Z wyników badań wynika, że przekroczone zostały dopuszczalne wskaźniki w następujących punktach:

 1. Potencjał redox – woda z niecki basenowej jacuzzi
 2. Potencjał redox – woda z niecki basenowej basen rekreacyjny
 3. Potencjał redox – woda z niecki basenowej basen sportowy

Zostały podjęte działania mające na celu doprowadzenie wody do norm wymaganych.

 

Komunikat zbiorczy dot. jakości wody na Krytej Pływalni w Proszówkach

Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 08.06. 2017.)

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

 1. chlor związany – woda z niecki basenowej jacuzzi
 2. chlor związany – woda wprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji
 3. potencjał redox – woda z niecki basenowej jacuzzi
 4. chlor związany – woda wprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji jacuzzi i niecka rekreacyjna
 5. chlor związany – woda wprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji basen sportowy
 6. potencjał redox – woda z niecki rekreacyjnej

Podjęto czynności naprawcze polegające na zmianie parametrów dozowania chemii basenowej, podjęto próby poszukiwania alternatywnych substancji mogących poprawić parametry wody basenowej.

Oczekujemy poprawy wyników badań w ciągu dwóch tygodni.

Komunikat zbiorczy dotyczący jakości wody na Krytej Pływalni w Proszówkach

Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 25.05. 2017.)

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to: chlor związany – woda z niecki basenowej/jacuzzi, potencjał redox-jacuzzi, basen rekreacyjny, basen sportowy.

Podjęte działania:

Zalecono konserwatorom kalibrację narzędzi dozujących oraz konsultację, ze specjalistą ds. chemii basenowej.

Oczekujemy poprawy wyników badań w ciągu tygodnia.

Komunikat zbiorczy dotyczący jakości wody na Krytej Pływalni w Proszówkach

Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 11.05. 2017.)

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to: chlor związany – woda z nicki basenowej/jacuzzi, chlor związany- z systemu cyrkulacji wody wprowadzanej do niecki basenu rekreacyjnego oraz jacuzzi.

Podjęte działania:

Zalecono konserwatorom kalibrację narzędzi dozujących oraz konsultację, ze specjalistą ds. chemii basenowej.

Oczekujemy poprawy wyników badań w ciągu trzech tygodni.